அனைவருக்குமான தெய்வம்

மேலும் படிக்க

தியாக மனப்பான்மை உருவாக்க

மேலும் படிக்க

மீண்டும் ஹிந்து ராஜ்ஜியம்

மேலும் படிக்க

மீண்டும் அமைந்திட

மேலும் படிக்க

மக்கள் எழுச்சி திருவிழா

மேலும் படிக்க

வீரம் மிக்கவர்களாக வாழ

மேலும் படிக்க